ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN

door | 9 feb 2021

 1. Algemeen
  Deze website wordt u aangeboden door KCS Machelen. Door toegang en gebruik van de website aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder enig verder voorbehoud de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze website. De ongeldigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid, de wettigheid of de toepasselijkheid van andere bepalingen opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

  U erkent uitdrukkelijk als bezoeker/gebruiker van de website dat de onderhavige gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website geenszins tot gevolg kunnen hebben dat enige vorm van (juridisch) samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en KCS Machelen.

 2. Wijzigingen
  KCS Machelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht om deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijden eenzijdig en zonder expliciete voorafgaande kennisgeving aan te passen. U dient als bezoeker en/of gebruiker van de website de gebruiksvoorwaarden steeds bij elk bezoek aan de website na te lezen.

 3. Intellectuele eigendomsrechten
  U erkent uitdrukkelijk dat alle op deze website verstrekte informatie beelden en gegevens eigendom zijn en blijven van KCS Machelen. Alle teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Voor reproductie of mededeling aan het publiek van een tekst afbeelding of enig ander item op de website dient u steeds de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KCS Machelen te verkrijgen tenzij dat volgens de wettelijke bepalingen betreffende het auteursrecht de naburige rechten en de intellectuele eigendomsrechten niet nodig is.

  Sommige namen, symbolen of logo’s op de website zijn geregistreerde handelsmerken die u geenszins mag gebruiken.

  Indien KCS Machelen aan u als bezoeker en/of gebruiker van de website de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen mag u in geen geval werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie en publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u KCS Machelen alle mogelijke aanspraken van derden.

 4. Linken naar de website van KCS Machelen
  Het is toegelaten om op uw eigen website een hyperlink aan te brengen naar de startpagina van de website van KCS Machelen. De webpagina waarop de hyperlink staat, dient volledig te verdwijnen en de URL van de website van KCS Machelen moet duidelijk zichtbaar zijn. Enige andere hyperlink mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KCS Machelen. U kan eventuele verzoeken in dit verband bezorgen aan de webmaster van KCS Machelen.

 5. Links naar websites beheerd door derden
  De website bevat hyperlinks naar websites die beheerd worden door derden. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker en/of gebruiker van de website aangebracht. KCS Machelen controleert in geen geval deze websites en de informatie die zich erop bevindt. Derhalve kan KCS Machelen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van dergelijke websites. Een hyperlink houdt niet in dat KCS Machelen en de exploitanten van de genoemde andere websites op enige manier samenwerken of dat KCS Machelen de informatie op deze websites heeft goedgekeurd of zich ermee akkoord heeft verklaard.

 6. Aansprakelijkheid van KCS Machelen
  De informatie op de website van KCS Machelen is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. KCS Machelen streeft er naar u zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website mogelijks toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten dan kan KCS Machelen daarvoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website opgevraagde diensten brengen in geen geval enige aansprakelijkheid van KCS Machelen met zich mee en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  U kunt de website van KCS Machelen vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze club, wedstrijden en diensten, enz. zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel indien u wenst deel te nemen aan bepaalde activiteiten of u bepaalde diensten van KCS Machelen wenst te ontvangen of u bepaalde diensten op de website wilt gebruiken, dient u zich te registreren waarbij u uw persoonsgegevens moet meedelen. Telkens u persoonlijke informatie verstrekt, zal KCS Machelen deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

  7.1 Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
  De persoonlijke gegevens die KCS Machelen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze database kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun taken op vrijwillige basis. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. KCS Machelen zal in geen geval uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten of nog indien u tijdens de registratieprocedure waarbij u uw persoonsgegevens dient in te voeren expliciet aan KCS Machelen de toelating hebt gegevens om uw persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.a. voor de partners/sponsors van KCS Machelen).

  7.2 Doel van de verwerking van uw gegevens
  Bij registratie voor deelname aan bepaalde activiteiten van KCS Machelen (wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties, enz.) verwerkt KCS Machelen uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

  Bij registratie om diensten te ontvangen, verwerkt KCS Machelen uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Bij dergelijke registratie zal u kunnen kiezen of KCS Machelen uw gegevens al dan niet mag gebruiken om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van KCS Machelen. Indien u dergelijke informatie ontvangt en deze in de toekomst niet langer wenst te ontvangen, kan u dat steeds melden per e-mail (info@kcs-machelen.be) of per brief (Heirbaan 9.002, 1830 Machelen). In de informatiemails die KCS Machelen u toestuurt, zal steeds een rubriek of link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt stopzetten of annuleren.
  Bij registratie of aanmelding om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website verwerkt KCS Machelen de verzamelde persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. KCS Machelen vestigt er uitdrukkelijk uw aandacht op dat uw profiel, gegevens, gebruiksnaam, foto’s op Social Media-kanalen bij uw registratie zichtbaar zullen zijn voor de andere geregistreerde leden van de KCS Machelen Social Media. Niet-geregistreerde leden zien enkel de naam en de profielfoto van de geregistreerde leden.

  7.3 Toelating voor de verwerking van uw gegevens
  Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u KCS Machelen uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

  7.4 Recht op inzage, correcte en verwijdering van uw persoonsgegevens
  U hebt ten allen tijde het recht om uw gegevens, geregistreerd door KCS Machelen, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van KCS Machelen verwijderd worden. U kan zich daarvoor wenden tot info@kcs-machelen.be of Heirbaan 9.002, 1830 Machelen.

  7.5 Anti-Spam
  Als eigenaar van een e-mailadres moet u expliciet toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist. Dit is betrouwbaar te verifiëren doordat KCS Machelen gebruik maakt van confirmed opt-in. Na aanmelding of registratie krijgt u als eigenaar van het e-mailadres een verzoek om bevestiging opgestuurd met daarin de vraag of u zich daadwerkelijk wenst aan te melden voor de mailinglist nieuwsbrief of dergelijke. Indien KCS Machelen terzake geen bevestiging van u als eigenaar van het bewuste e-mailadres ontvangt, wordt er vanuit gegaan worden dat het desbetreffende emailadres ofwel niet door u werd opgegeven of dat u zich heeft bedacht. Bevestigt u als eigenaar van het e-mailadres effectief de vraag, dan geeft u hierbij expliciet uw toestemming met de ontvangst van emails via die mailinglist.

  Om elk mogelijk misbruik te voorkomen wordt in de e-mail waarin aan u als houder van het e-mailadres om bevestiging wordt gevraagd een niet te achterhalen code meegestuurd. Alleen met die code kan de bevestiging geretourneerd worden. Dat heeft als voordeel dat derden de bevestiging niet kunnen vervalsen. Tevens wordt in de e-mail waarin om bevestiging wordt gevraagd een adres opgegeven via hetwelk u als houder van het e-mailadres elk vermeend misbruik kan melden.

  Het is derhalve de bedoeling dat u bij registratie of aanmelding expliciet aan KCS Machelen uw toestemming geeft voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist. Geeft u die toestemming niet en ontvangt u toch e-mails via dergelijke mailinglist dan zijn deze e-mails op te vatten als spam.

  7.6 Wetgeving
  KCS Machelen eerbiedigt de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U kan uw persoonlijke gegevens, zoals door u doorgegeven aan KCS Machelen, ten allen tijde inzien en/of aanpassen indien nodig. KCS Machelen verspreidt nooit uw persoonlijke gegevens, behalve in het geval KCS Machelen zich dient te houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen of in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.
  De persoonlijke gegevens van de gebruikers die aan KCS Machelen worden verstrekt, worden in de KCS Machelen database opgenomen en worden slechts gebruikt voor telecommunicatie, beheer en voorlichting aan de gebruikers in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de gebruikers en KCS Machelen. Op grond van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de privacy hebben de gebruikers het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vindt u op http://www.privacy.fgov.be. Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de website van KCS Machelen kunnen schriftelijk gemeld worden aan KCS Machelen, Heirbaan 9.002 te 1830 Machelen.

 8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
  Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document zijn voorbehouden.